Monday-Friday: 07:00 - 22:00 | Saturday: 09:00 - 18:00

GROUP FITNESS TIMETABLE

MONDAY

09:00 – 09:45

TRX

Marios

17:30 – 18:15

BODYATTACK

Marios

18:15 – 18:45

CXWORX

Panikos

18:45 – 19:35

BODYPUMP

Panikos

19:35 – 20:05

SPRINT

Theodoros

TUESDAY

09:00 – 09:30

SPRINT

Marios

17:30 – 18:30

UBOUND

Eva

17:45 – 18:30

TRX

Teodoros

18:30 – 19:15

PILATES

Niki

19:15 – 20:00

FITBALL

Niki

20:00 – 20:30

GRIT

Panikos

WEDNESDAY

09:00 – 10:00

UBOUND

Eva

18:00 – 19:00

BODYATTACK

Marios

19:00 – 19:30

SPRINT

Theodoros

19:00 – 19:50

BODYPUMP

Natalia

19:50 – 20:20

CXWORX

Natalia

THURSDAY

09:00 – 10:00

BODYPUMP

Panikos

17:30 – 18:00

CXWORX

Natalia

18:00 – 19:00

BODYCOMBAT

Natalia

18:15 – 19:00

RPM

Eleni

19:10 – 20:10

BODYBALANCE

Eleni

FRIDAY

09:00 – 09:45

THE CIRCUIT

Achilleas

17:30 – 18:15

FITBALL

Niki

18:15 – 19:15

BODYPUMP

Marios

19:15 – 19:45

GRIT

Panikos

SATURDAY

10:00 – 10:50

BODYPUMP

Marios

10:50 – 11:20

CXWORX

Marios

11:30 – 12:00

SPRINT

Marios

Everything you need to know about your programs on your fingertips!

WE HAVE CREATED AN AMAZING APPLICATION